bbe Algae Toximeter

bbe Algae Toximeter

Rychlá a citlivá detekce toxikantů ve vodě pomocí řas

 • stanovení chlorofylu
 • rozlišování fluorescenčních tříd řas

Pokročilá technologie pro ochranu životního prostředí

Nový bbe Algae Toximeter (detektor toxicity využívající řas) zaznamenává aktivitu buněk řas vystavených působení protékajícího měřeného vzorku. Společnost bbe Moldaenke (bbe = biological biophysical engineering) vyvinula citlivou metodu založenou na měření fluorescence chlorofylu pro detekci škodlivých látek ve vzorcích z vodotečí, vodárenských systémů, kanalizace, čističek odpadních vod a zařízení pro rekultivaci půdy.
bbe Algae Toximeter Průtokový biologický monitoring pomocí bbe Algae Toximetru umožňuje rychlé zjištění a varování v případě úniku toxických látek do vodního prostředí. Přístroj registruje rozsah a časový průběh znečištění. Zodpovědný původce znečištění nebo kontrolní orgán tak mají pohotově k dispozici záznam, který lze podle potřeby archivovat. V průmyslově a politicky vyspělých zemích získávají biomonitorovací systémy orientované na prevenci úmyslného nebo nedbalostního znečištění prostředí stále větší popularitu. Také řasový toximetr společnosti bbe se již široce používá k dlouhodobé kontrole kvality vody.

Kontrolujte kvalitu svých vod citlivým biomonitoringem v reálném čase

Princip

bbe Algae Toximeter

Řasový toximetr bbe kontinuálně měří obsah toxikantů v povrchových vodách. Chemická interakce těchto látek s fotosyntetickým aparátem zelených řas vede ke ztrátě aktivity (tj. nepřímo ke snížení produkce kyslíku). Tato aktivita má přímou spojitost s fluorescencí chlorofylu, přirozeným projevem fotosyntézy. Testovací organismy – řasy – jsou kultivovány v zabudovaném fermentoru. Jsou-li řasy zasaženy např. herbicidem, který sníží jejich fotosyntetickou aktivitu, měřicí systém ohlásí alarm. Hlavní výhodou tohoto fluorimetrického biotestu je jeho vysoká citlivost a okamžitá odezva.

Měření a vyhodnocení dat

bbe Algae Toximeter

Měřený vzorek vody je kontinuálně pumpován skrz měřicí kyvetu, kde se udržuje konstantní koncentrace řas a fluorimetricky se měří jejich fotosyntetická aktivita. Na základě excitačních veličin f0 a fm se vypočítá Gentyho parametr1 jako relativní míra aktivity. Pak se do kyvety napumpuje definované množství řas a měření se opakuje. Pokud nejsou ve vzorku přítomny toxické látky, aktivita přidaných řas zůstává konstantní. Programové vybavení pracující pod Microsoft Windows má přehledné grafické rozhraní zobrazující všechny důležité veličiny. Měření řasovým toximetrem se vyznačuje následujícími rysy:

 • Přímé měření fluorescence chlorofylu koreluje s běžným chemickým stanovením chlorofylu, které je však podstatně zdlouhavější.
 • Měřením fluorescence chlorofylu in vivo (Gentyho metoda) se stanoví podíl aktivního chlorofylu, což slouží jako míra toxicity.
 • Měřením fluorescenčního spektra lze určit kvantitativní zastoupení jednotlivých fluorescenčních tříd řas: zelených řas, sinic, rozsivek, obrněnek (Dinophyceae) a skrytěnek (Cryptophyceae).
 • Měřením transmitance vzorku se kompenzuje rušivý vliv zákalu způsobeného buňkami řas.
bbe Algae Toximeter - Displej řasového toximetru

Řasy, které mají tendenci vytvářet povlak na stěnách kyvety, se v pravidelných intervalech odstraňují pístovým čisticím zařízením. Pro vyhodnocení výsledků toximetr používá programové vybavení bbe Dynsprung. Tento spolehlivý program se používá i v jiných toximetrech (např. bbe Daphnia Toximeter). Dynsprung zaznamenává rychlé změny signálu z fluorescenčního detektoru a provádí statistickou analýzu, takže představuje ideální software pro výstražný systém pro sledování znečištění vod. Vyhodnocování ekologických havárií a jejich prevence pomocí řasového toximetru společnosti bbe je již dnes na vysoké úrovni.

Měřící stanice na Labi vybavená přístroji bbe sleduje jakost vody pro oblast s více než 3 miliony obyvatel. Měřící stanice na Labi vybavená přístroji bbe sleduje jakost vody pro oblast s více než 3 miliony obyvatel.

Fermentor

Kultivace řas v toximetru probíhá ve fermentoru, který je regulován na principu turbidostatu pomocí speciálního měření fluorescence. Díky tomu je koncentrace řas automaticky udržována na konstantní úrovni.

Volitelné doplňky

Měřicí kyveta může být doplněna přívodem referenčního roztoku, např. standardního toxikantu v definované koncentraci, pro srovnání toxického působení ve stejných podmínkách testu.

Vlastnosti a výhody / Oblasti použití

 • vysoká citlivost – vodárenství
 • krátké intervaly mezi testy – povrchové vody
 • rozlišování tříd řas ve vodách – přehrady
 • zabudov. fermentor pro pěstování řas – čističky
 • přesné dávkování do měřicí kyvety – průmyslové odpadní vody
 • automatické čištění měřicí jednotky – kanalizace
 • flexibilní programové vybavení – rekultivace půd
 • funkce Auto-start po výpadku napájení

Technické údaje

Měřicí rozsah (koncentrace chlorofylu) 0,3 – 200 µg/L
Citlivost (stanovení standardního toxikantu) 0,5 µg/L atrazinu
Provozní teplota 0 – 50 °C
Hmotnost 60 kg
Rozměry (v × š × h) 620 mm × 620 mm × 600 mm
Provedení skříně lakovaná ocel
Třída ochrany IP54
Provozní napětí 230 V
Příkon 600 W
Analogový výstup 2 × 4 – 20 mA
Digitální výstup 2 × RS 232
Kontakt externího alarmu
Teplota vzorku 0 – 30 °C
Objem vzorku 30 ml
Zabudované PC Pentium III, HD, disketová mechanika., LCD displej
Interval údržby přístroje > 7 dní